EB9

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
              9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

              9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

              9.3 แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี

              9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

              9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติชอบ

              9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

              9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

              9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน

              9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ