EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.3 แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี

9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติชอบ

9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน

9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ