ผู้อำนวยการและนโยบาย

นพ.สุรพงษ์ ผานาค

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564